Bedrijfsongevallen

Een bedrijfsongeval

Een bedrijfsongeval brengt ingrijpende gevolgen mee, vaak is er sprake van letselschade. Juridisch gezien is de werkgever bijna altijd aansprakelijk.

Artikel 7:658 lid 2 BW geeft namelijk aan dat:

De werkgever is jegens de werknemer aansprakelijk voor de schade die de werknemer in de uitoefening van zijn werkzaamheden lijdt, tenzij hij aantoont dat hij de in lid 1 genoemde verplichtingen is nagekomen of dat de schade in belangrijke mate het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van de werknemer.”

Uw werkgever moet daarom alle nodige veiligheidsmaatregelen dienen te nemen  voor het veilig inrichten van uw werkomgeving. Uw werkplek moet veilig zijn en de werkgever moet voldoende veiligheidsmiddelen ter beschikking stellen om zodoende bedrijfsongevallen te voorkomen. De werkgever moet bepaalde veiligheidsinstructies geven aan zijn werknemers en er rekening mee moeten houden dat deze niet altijd zullen worden nageleefd. Dit betekent dat deze dus regelmatig door de werkgever moeten worden gecontroleerd. Daarbij dient hij ook verzekeringen te sluiten voor zijn werknemers. Wettelijk gezien gaat deze aansprakelijkheid best wel ver en is een werkgever dus bijna altijd aansprakelijk voor een bedrijfsongeval dat letselschade tot gevolg heeft.

Indien u echter als werknemer opzettelijk op het werk een ongeval heeft veroorzaakt of opzettelijk roekeloos bent geweest, dan zal uw werkgever u dit tegenwerpen. Indien het hem lukt dit te bewijzen dan bent u zelf aansprakelijk voor de schade van het bedrijfsongeval. Als het gaat om opzet of roekeloos gedrag onder werktijd door de werknemer en indien dit werkgever aangetoond kan worden is de werknemer aansprakelijk voor de ontstane schade.

Schade

De schade welke iemand kan hebben na een bedrijfsongeval kan bestaan uit:

  • Medische kosten;
  • Verlies aan inkomen;
  • Verlies aan zelfwerkzaamheid
  • Smartengeld;
  • Overige kosten die ontstaan n.a.v. een bedrijfsongeval.

Verloop proces

Allereerst zal de aansprakelijkheid van de tegenpartij vastgesteld moeten worden. Hier kan vaak discussie over ontstaan. Indien partijen hier niet uit kunnen komen kan de rechter om een oordeel gevraagd worden. Uw werkgever moet dan aantonen dat hem geen enkel juridisch verwijt gemaakt kan worden. Dit is vaak onmogelijk.

Werkgever is vaak verzekerd

Een werkgever is bijna altijd verzekerd voor bedrijfsongevallen. Indien dit niet zo is zal hij zelf de kosten moeten dragen. De ervaring toont dat mensen het vaak erg lastig om hun werkgever aansprakelijk te stellen voor een bedrijfsongeval. Met name als er een goede arbeidsrelatie bestaat tussen partijen. Dit is begrijpelijk gezien het feit dat deze relatie hierdoor verstoord kan gaan raken. Wel is het van belang om uw eigen belang daarbij niet uit het oog te verliezen. Letsel dat ontstaat na een bedrijfsongeval kan ertoe leiden dat u in grote financiële problemen kunt raken. Het is dan ook niet meer dan redelijk dat u de ontstane schade kunt verhalen. Het is moeilijk om deze afweging te maken maar uiteindelijk zit het risico hiervan verscholen in het zijn van werkgever en deze heeft de mogelijkheid om hiervoor een verzekering af te sluiten.

Inschakelen van professionele hulp

Bij een bedrijfsongeval is het van belang dat u hiervoor u laat bijstaan door een professional op dit gebied. Deze kan dan uw letselschade verhalen en het verder afhandelen met uw werkgever en zijn verzekering om zodoende de zaak voor u af te handelen. De kosten van een advocaat worden op grond van artikel 6:96 van het Burgerlijk Wetboek ook vergoedt door de werkgever of zijn verzekering.

Indien u  na het lezen van dit artikel nog vragen of opmerkingen heeft dan adviseer ik u om u vrijblijvend gratis te laten informeren door een van onze specialisten op dit gebied. U kunt ons hiervoor bellen of mailen.

 

Leave A Reply